Visies

VISIE OP OPVANG EN BEGELEIDING VAN PERSONEN MET DEMENTIE

Vanuit de opdrachtverklaring stellen we ons tot doel alle senioren een warme zorg aan te bieden en hen liefdevol te begeleiden, tot in hun laatste levensfase toe.
We zijn ervan overtuigd dat het begeleiden van personen met dementie een specifieke aanpak vergt.  Daarom werd er bewust gekozen voor een aparte en aangepaste woonvorm voor deze doelgroep.

In de werking worden volgende accenten gelegd:
- Een maximale vrijheid binnen een beschermde, veilige omgeving. De bewoners kunnen vrij rondwandelen in de leefruimte en op hun  afdeling . Deze vrijheid zorgt voor een rustig gevoel .
- Sociaal isolement voorkomen door  de bewoners in groep samen te brengen onder voortdurende begeleiding van gekwalificeerd personeel.
- Een vaste structuur: personen met dementie kunnen hun zelfredzaamheid langer behouden in een aangepaste  omgeving. Een dagelijks terugkerend ritme, dezelfde vertrouwde personeelsleden en dezelfde omgeving bieden de bejaarde een houvast. Afhankelijk van de graad van dementie worden activiteiten aangeboden die huiselijk zijn en op een ritme dat zo nauw mogelijk aansluit bij het gewone leven.
- Het begeleidend personeel neemt een animatieve grondhouding aan . Het welzijn van de bewoner wordt voorop gesteld. De medewerkers werken vanuit de principes van een belevingsgerichte benadering.
- Een inlevende, vriendelijke en rustgevende houding van de medewerkers is van groot belang in de omgang met personen met dementie.
- We streven naar een open communicatie  tussen de familie/arts  en de hulpverleners betrokken in deze specifieke zorgverlening.
-  De familie beschouwen we als partner in de zorg. We ondersteunen hen op emotioneel vlak om de aanvaarding van het dementieproces van hun aanverwante draaglijker te maken.

DOELGROEP

Binnen afdeling “De Lommer” wordt er gestreefd naar een rustig, aangenaam en huiselijk woon- en leefklimaat.

De leefgroep richt zich tot personen met dementie die zich bevinden in het stadium ‘bedreigde ik’ of de overgang naar het stadium ‘verdwaalde ik’ (indeling volgens de belevingsstadia – Rien Verdult).

Bewoners met een storend gedrag en bewoners in de fase van “ het verzonken –ik” komen minder in aanmerking voor deelname aan het groepsgebeuren in de leefgroep. Voor deze doelgroep werken we een individuele begeleiding uit, volgens de basisprincipes van comfortzorg.

VISIE OP DE WERKING

Binnen onze werking bieden we een zinvolle tijdsbesteding aan . Het huishouden en het huiselijk leven staan hierbij centraal.   De activiteiten zijn herkenbaar, zinvol en gericht op volwassen mensen.  Rust en het zich thuis voelen zijn essentieel voor het welbevinden van de bewoners.
Gezien elke bewoner anders, waardevol en uniek is wordt naast het groepsgebeuren ook aandacht besteed aan individuele begeleiding.  Deze is afgestemd op de mogelijkheden, tempo en interesses van elke individuele bewoner.
Zelfzorg en zorg tussen bewoners onderling moeten gestimuleerd worden met als doel de bewoners te bevestigen in hun kunnen. We streven naar een behoud van mogelijkheden en zelfredzaamheid. De bewoner ervaart zo dat hij nog greep  heeft op de dingen rondom zich.
Door het werken in groepsverband wordt sociaal isolement voorkomen.
De werking is gericht op het aanbieden van fysieke veiligheid en emotioneel welbevinden van iedereen in de leefgroep.  Er worden geen overbodige maatregelen getroffen waarbij de fysieke veiligheid gegarandeerd wordt ten nadele van het emotioneel welbevinden.
We zijn ervan overtuigd dat genegenheid en geborgenheid de bewoners stimuleren.

 

ondersteund door